Vattenläget 15 maj

Höga vattenflöden i Dalälven men vårfloden har kulminerat

Det mesta av snön har nu smält bort i fjällen och vattennivåerna sjunker i Västerdalälven. Flödet i Dalälven nedströms sammanflödet Västerdalälven och Österdalälven ligger över klass 1-nivå men har kulminerat förutom närmare utloppet där den förväntas kulminera kommande dygn. Vattenståndet i Siljan är fortsatt på klass 1-nivå men har nått kulmen och väntas sakta börja sjunka. (läs mer om aktuellt varningsläge här: https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,district=005,page=wpt-warning-alla).

Det är höga vattennivåer i många sjöar och vattendrag och markerna kan vara vattenmättade efter snösmältningen. Det kommer att ta en tid innan vi har ett normalt vattenläge vilket innebär en ökad risk för översvämning vid stora nederbördsmängder. Väderprognosen närmaste tiden är gynnsam med liten nederbörd. Länsstyrelsen fortsätter att följa händelseutvecklingen. Den löpande informationen om vårfloden på den här sidan avslutas men kan återupptas om läget skulle förändras.

När vattennivåerna sjunker undan efter en översvämning kan risken för ras och skred öka. Marken är vattenmättad och grundvattennivån kan vara förhöjd efter snösmältningen. Erosion och ökat porttryck i jorden kan rubba jämvikten när vattenytan sjunker och den mothållande kraften i slänten minskar. Kontakta räddningstjänsten och kommunen om du upptäcker sprickor i marken, att träd börjat luta eller jordstycken lossnat och glidit ner i slänten. http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/om-geoteknik-och-miljogeoteknik/geoteknik-och-markmiljo/ras-och-skred/varfor-intraffar-skred/.

Vattenläget 13 maj

Det mesta av snön har nu smält bort även i fjällen och västerdalälven har kulminerat. Längre ner i Dalälven kan det ta ytterligare någon dag innan kulmen nås och vattennivån sakta börjar vända nedåt. Runn har eller är nära kulmen medan Siljan beräknas fortsätta att stiga något ytterligare innan nivån vänder i mitten på veckan. Läs Fortums information om vårfloden.

Det är fortsatt höga vattenflöden och på utsatta ställen kan enskilda fastigheter och mindre vägar påverkas av översvämning. Det är bland annat viktigt att brygg- och båtägare ser över det som ligger i och i anslutning till älven. Annars är det risk för att bryggor och båtar flyter iväg när vattennivån stiger och skapar problem nedströms vid dammar och broar.

Det är höga vattennivåer i många sjöar och vattendrag och markerna är vattenmättade efter snösmältningen. Det kommer att ta tid innan vi har ett normalt vattenläge vilket innebär en ökad risk för översvämning vid stora nederbördsmängder. Väderprognosen närmaste tiden är gynnsam med liten nederbörd.

När vattennivåerna sjunker undan efter en översvämning ökar risken för ras och skred. Marken är vattenmättad och grundvattennivån kan vara förhöjd efter snösmältningen. I en slänt vid vattendrag kan jämvikten rubbas när vattenytan sjunker och den mothållande kraften i slänten minskar samtidigt som portrycket i den vattenmättade jorden är förhöjt. Kontakta räddningstjänsten och kommunen om du upptäcker sprickor i marken, att träd börjat luta eller jordstycken lossnat och glidit ner i slänten. http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/om-geoteknik-och-miljogeoteknik/geoteknik-och-markmiljo/ras-och-skred/varfor-intraffar-skred/.

Vattenläget 11 maj

Under torsdagen den 10 maj gick SMHI ut med klass 3-varning i dalafjällen på grund av förväntad nederbörd. Med anledning av detta genomfördes, fredagen den 11 maj, en lokal samverkanskonferens i länet där berörda kommuner och myndigheter deltog.

Den samlade bilden från konferensen var att det finns en god förberedelse i länet för att möta ökade vattenmängder. Utifrån den prognos som SMHI lämnade var uppfattningen hos berörda kommuner att vi har höga flöden, men att läget uppfattas som stabilt och man ser inga direkta hot mot samhällsviktig verksamhet. 

På utsatta ställen kan enskilda fastigheter och mindre vägar påverkas av översvämning. Det är bland annat viktigt att brygg- och båtägare ser över det som ligger i och i anslutning till älven. Annars är det risk för att bryggor och båtar flyter iväg när vattennivån stiger och skapar problem nedströms vid dammar och broar.

Senare under fredagen har SMHI tagit ned sin riskvarning från klass 3 till klass 2 (läs mer om aktuellt varningsläge här: https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,district=005,page=wpt-warning-alla). Länsstyrelsen kommer att följa händelseutvecklingen löpande och fortsatt arbeta med att samordna länets aktörer för att skapa gemensamma lägesbilder och förbereda gemensamma insatser, för att på så sätt begränsa vårflodens konsekvenser.

Vattenläget 9 maj
Fjällfloden pågår för fullt och orsakar höga vattenflöden i Dalälven och i små och medelstora vattendrag i norra delen av länet. SMHI har utfärdat klass 2-varning för Västerdalälven ned till Vansbro. Sedan tidigare är det klass 1-varning i gemensamma älven.  Det är också klass-1 varning i Vanån samt små och medelstora vattendrag i delar av länet. I norra delen även ett område med klass 2-varning. Läs mer på SMHI varningar.

Västerdalälven har stigit kraftigt de senaste dagarna och förväntas fortsätta stiga något ytterligare under veckan innan snösmältningen har nått sin kulmen. Prognosen för närmaste dagarna är fortsatt varmt väder. Under fredagen är det regn i prognosen och det finns en osäkerhet i hur det kommer att påverka vattenflödena.

På utsatta ställen kan enskilda fastigheter och mindre vägar påverkas av översvämning. I dagsläget har dock vårfloden begränsad påverkan i Dalarna och det är i nuläget har ingen kommun i länet som har rapporterat om påverkan på samhällsviktig verksamheter och funktioner. Det finns dock risk för att ett förvärrat läge kan få konsekvenser på utsatta områden med bebyggelse, det gäller framförallt Falun, (se mer information på www.falun.se). Även längs Västerdalälven i Malung, Vansbro och Gagnefs kommuner är det risk för översvämning på utsatta ställen.

Fakta

Vattenregleringsföretaget, Fortum och SMHI lämnar information om vattenflödet och prognoser för länet som uppdateras på denna sida vid vårflod och höga flöden i länet.

På Vattenregleringsföretagens hemsida finns aktuella vattenstånd och vattenföringar för ett antal mätpunkter längs Dalälven.

Länsstyrelsen Dalarna och Dalälvens älvgrupp samordnar åtgärder som kan förebygga och minska konsekvenserna av översvämningar i ett samhällsperspektiv. Dalälvens älvgrupp

Länsstyrelsen Dalarna samverkar också med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) samt angränsande län.

 SKYDDA DIG MOT ÖVERSVÄMNING